r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

"Aktywni 60 +" w gminie Wysokie

18-07-2018

Informujemy, iż 28 czerwca 2018 r. Pani Anna Wojtas – Wójt Gminy Wysokie oraz Pani Bożena Krzysztoń - Skarbnik Gminy, podpisały umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Aktywni 60 + w Gminie Wysokie” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt „Aktywni 60 + w Gminie Wysokie” będzie realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. na terenie gminy Wysokie.
 
Całkowita wartość projektu: 591 240,00 zł
 
Wysokość dofinansowania z UE: 502 554,00 zł.
 
Cel główny projektu: wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 20 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 60 roku życia, z terenu gminy Wysokie do dnia 30 września 2020 r.
 
Działania przewidziane w ramach projektu:
1. Zajęcia cykliczne w klubie seniora i zagospodarowanie czasu wolnego, m.in. zajęcia prozdrowotne oraz zwiększające efektywność fizyczną (spotkania z dietetykiem, nordic walking, aerobik, zajęcia kosmetyczne).
2. Poradnictwo prawne i wsparcie psychologa.
3. Zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania i umiejętności, m.in. warsztaty taneczne, kulinarne, warsztaty z rękodzieła, teatralne.
4. Zajęcia kulturalno - społeczne w klubie seniora, m.in. wieczorki taneczne, seanse filmowe, wyjazdy do kina/teatru, do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego.
Zachęcamy do udziału w projekcie!
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software