r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja o naborze Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

06-09-2016

Nabór Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach: 1. Podejmowanie działalności gospodarczej, 2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

stopka leader

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina”
Informuje o naborze Planów Projektów w ramach
Preselekcji operacji
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez:
a) Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
b) Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
1/ Termin składania Planów Projektów:
od 8 września do 23 września 2016 r.
2/ Miejsce składania Planów Projektów:
Plan Projektu należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65
3/ Tryb składania Planów Projektów:
Plany Projektów należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.
oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00
4/ Wzór formularza Planu Projektu znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl.
Preselekcja będzie odbywała się zgodnie z zapisami rozdziału VI Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020:
1. „Maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania może przeprowadzić preselekcję wniosków. Preselekcja jest procedurą naboru i weryfikacji Planów Projektów (PP).
2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektów w ramach preselekcji publikowane jest na stroniewww.krainawokollublina.pl co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Nabór Planów Projektów trwa co najmniej 14 dni.
4. Preselekcja dokonywana będzie na podstawie Planu Projektu wraz z załącznikami. Formularz udostępniany będzie na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl
5. Za przeprowadzenie naboru i weryfikacji Planów Projektów odpowiedzialny jest Zarząd LGD.
6. Celem weryfikacji Planów Projektów jest sprawdzenie:
– zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– kompletności dokumentacji aplikacyjnej,
– czy zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” .
7. Procedura preselekcji kończy się opublikowaniem na stronie www.krainawokollublina.plzatwierdzonej przez Zarząd LGD listy pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów. Lista jest publikowana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, którego dotyczy preselekcja.
8. Informacje dotyczące weryfikacji Planów Projektów przekazywane są Wnioskodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Pozytywna weryfikacja Planu Projektu nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach LSR.
10. Przeprowadzenie preselekcji przez LGD jest nieobowiązkowe.
11. Udział Wnioskodawców w preselekcji jest nieobowiązkowy.
12. Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy z Biznesplanem różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu (bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem LGD) skutkuje nie przyznaniem punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji.
ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE:
ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ
ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software