r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony przez Radę Gminy Wysokie

12-06-2017

Informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Wysokie przyjęła jednogłośnie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016 – 2022.

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedzone było szerokimi konsultacjami społecznymi z udziałem interesariuszy wyznaczonego obszaru zdegradowanego, mieszkańcami oraz przedstawicielami firm. W ramach prac nad LPR wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: spotkania informacyjne, badania ankietowe, warsztaty, internetowe konsultacje społeczne, konferencję podsumowującą.
Opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Lokalny Program Rewitalizacji stanie się oficjalnym dokumentem, umożliwiającym podmiotom lokalnym oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację działań rewitalizacyjnych.
Realizacja w/w programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru naszej gminy poprzez wsparcie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowację zabudowy, w tym głownie obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym. Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w obrębie obszarów zdegradowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych, wspierających działalność kulturalną i edukacyjną, zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Inicjatywy rewitalizacyjne znajdują przełożenie na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności naszej gminy.
Projekt, dotyczący przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016 – 2022  był realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej BIP Gminy Wysokie lub do pobrania poniżej.
 

 

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016 – 2022

W dniu 31 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem odbyła się konferencja podsumowująca proces prac na LPR.

W spotkaniu prowadzonym przez ekspertów w zakresie rewitalizacji uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, radni oraz mieszkańcy. Podczas spotkania podsumowano proces prac na dokumentem, omówiono priorytetowe przedsięwzięcia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wskazane działania.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wysokie na lata 2016 -2022 jest dokumentem strategicznym, który wynika z diagnozy obszaru gminy, zakłada działania mające na celu wyeliminowanie napotykanych problemów w wytypowanych sektorach. Ostateczny kształt dokumentu jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, popartej wynikiem badań ankietowych, konsultacji społecznych oraz prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

 

 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software