r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko - asystent rodziny

19-05-2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem ul. Nowa 1, 23 – 145 Wysokie, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny.

Wymagania formalne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • systematyczność.
Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
        Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vita,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy (oryginały do wglądu),
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o następującej treści „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej moich danych osobowych”.
Miejsce pracy:
 • Praca na terenie gminy Wysokie,
Warunki zatrudnienia:
 • Umowa zlecenie – na okres od 15.06.2015 r. do 31.12.2015 r. z możliwością przedłużenia umowy,
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem
  w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, środa od 8.00 do 16.00
  w terminie do 29.05.2015 r. do godziny 15.30,
 • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 84 680 62 47,
 • Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wysokiem.
 
Wysokie, 19.05.2015 r.
                                                                                                                                        Dorota Pieczajka
                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software