r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż majątku Gminy

06-08-2015

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: 1. Koparko- ładowarka Ostrówek K 162, 2. Pług śnieżny ślimakowo - wirnikowy SAM, 3. Silnik Perkins A4 236. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie w dniu 14.08.2015 r. w pokoju nr 15, o godz. 10.15

Wysokie, 31.07.2015 r.

GMINA WYSOKIE OGŁASZA PRZETARG

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Koparko- ładowarka Ostrówek K 162

2. Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy SAM

3. Silnik Perkins A4 236

Przetarg opublikowano:

- Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Wysokie: www.ugwysokie.pl (BIP)

- Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wysokie

- Ogłoszono w Gazecie: Dziennik Wschodni

- Zamieszczono na OLX

II. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

Gmina Wysokie

23-145 Wysokie

woj. lubelskie

Siedziba Urzędu:

ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

tel. 84 680 62 06

fax. 84 680 62 44

email:ug@ugwysokie.lbl.pl

www.ugwysokie.pl

Osoba uprawniona do kontaktów: Marian Plizga, tel.: 509 372 279

III. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Koparko- ładowarka Ostrówek

- Nazwa: koparko- ładowarka

- Typ: K 162

- Producent: Ostrówek

- Producent pojazdu bazy: Ursus

- Typ pojazdu bazy: C360

- Układ mechaniczny pojazdu bazy: S 4003

- Nr podwozia: 556460

- Rok produkcji: 1988

2. Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy

- Typ: SAM

- Producent: produkcja własna

- Nr odśnieżarki: nie nadano

- Rok produkcji: brak danych

- Rodzaj: wirnikowo- ślimakowy przystosowany do zestawienia z silnikiem Perkins A4 236

- Ilość ślimaków: 2

- Zastosowanie: przystosowany do montażu, jako osprzęt koparko- ładowarki Ostrówek

- Pług w pełni sprawny

3. Silnik Perkins A4 236

- Nazwa: silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym

- Typ: A4 236

- Producent: Perkins

- Nr silnika: 37112640J

- Rok produkcji: brak danych

- Pojemność silnika: 3865 cm3

-- Moc: 44,1 kW lub 48,5 kW

- Rodzaj silnika: wysokoprężny, czterosuwowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa

- Ostatnia data eksploatacji: zima 2013-2014

- Silnik osadzony na ramie przystosowanej do zestawienia z pługiem wirnikowo- ślimakowym stanowiącym osprzęt koparko- ładowarki Ostrówek

- Przy osadzaniu w ramie brak możliwości zamontowania osłony koła zamachowego

- Silnik wykorzystywany był do napędu pługu wirnikowo- ślimakowego

- Silnik w pełni sprawny

IV. Tryb procedury

Do sprzedaży składników majątkowych stosuje się przepisy ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz.761).

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

V. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie w dniu 14.08.2015 r. w pokoju nr 15, o godz. 10.15

VI. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego Gminy Wysokie

Wymagane jest, aby przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem technicznym sprzedawanych składników rzeczowych. Dokumentacja sprzedawanego składnika majątku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie.

Oględzin można dokonać w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30- u P. Mariana Plizgi Słupeczno 3,  23-145 Wysokie (po uprzednim skontaktowaniu się).

VII. Wymagania dotyczące wadium- informacje

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe dane w dziale VIII ogłoszenia.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na konto: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie, 3286 89 0007 9706 5096 2000 0010

3. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 13.08.2015 r. Decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni.

5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VIII. Ceny wywoławcze

Lp

Nazwa środka trwałego

Cena wywoławcza  brutto

Wadium

1.

Koparko- ładowarka Ostrówek

10 500,00 zł

525 zł

2.

Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy

2000,00 zł

100 zł

3.

Silnik Perkins A4 236

2500,00 ZŁ

125 zł

 

IX. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta, nr kontaktowy lub fax.

2. Oferowaną cenę brutto (z 23% VAT).

3. Zgodę na maks. 7 dniowy termin zapłaty przelewem na podstawie faktury, liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

5. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym.

6. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne składniki majątku Gminy Wysokie. W takim przypadku należy złożyć ofertę na wybrany środek trwały.

 

X. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie do dnia 14.08.2015 r. w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 12 do godz. 10.00 (przesyłka pocztowa musi spełniać w/w warunki). Oferta musi być opatrzona danymi oferenta z dopiskiem PRZETARG. Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

XI. Warunki odrzucenia oferty

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

Również wtedy, gdy oferta nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za inną ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta za pomocą poczty lub faxu.

 

XII. Termin zawarcia umowy

Termin podpisania umowy sprzedający wyznaczy niezwłocznie po wyborze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

XIII. Informacje dodatkowe

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami. W takim przypadku komisja zawiadomi oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji(licytacji).

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

a) formularz oferty,

b) wzór umowy

Dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.

 

Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

BIP /Ogłoszenia /Przetargi

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software