r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

30-08-2021

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) GOPS w Wysokiem informuje, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji

i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm./ w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej
 i 220% kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy tj:

  • nie więcej niż 1542,20 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • nie więcej niż 1161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem przystąpił do realizacji Programu (PO PŻ) i zbiera informacje o liczbie osób wymagających pomocy w celu złożenia stosownego zapotrzebowania do Banku Żywności w Lublinie.

 Osoby i rodziny spełniające w/w wymogi wymagające wsparcia w postaci pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie.

Osoby, które dotychczas otrzymały żywność z Podprogramu 2020 i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do GOPS.

Zgłoszenia przyjmowane będą w miesiącu wrzesień, październik  2021r.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software