r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Stypendia szkolne na rok szkolny 2017 / 2018

30-08-2017

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący gminę Wysokie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm. ) miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

- Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
- Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1518       z późn. zm.) tj. kwoty 2480 zł (rocznie).

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem pokój nr 6. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.


Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2017 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,     w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku:

1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.

2. Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.

3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.

4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie  o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.

5. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenie wychowawcze „500+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.

8. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

9. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów)

10. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Sposób udzielenia stypendium:

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

- faktury VAT,

- imiennych rachunków,

- imiennych biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- dowodów wpłaty,

- wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r.

2. Internet oraz bilety autobusowe – od września do grudnia 2017 r.

Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:
-Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
-Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
-Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki szkolne, wyjścia(wyjazdy do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę),  -Udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych
-Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów ( opłaty za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania i z powrotem, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),
-Zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
-Zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software