r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VI sesja Rady Gminy VII kadencji

04-05-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że VI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 8 maja 2015 /piątek/ o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia V sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu prawno finansowego Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie, zmiany uchwały nr XV/84/07 Rady Gminy Wysokie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/05 Rady Gminy Wysokie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu i wydzierżawiania lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady .

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software