r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XV Sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

07-06-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 13 czerwca 2016 /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.             
 5. Zaopiniowanie przez Radę Gminy Wysokie wykazu  mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 rok.    
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015.       
 8. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2015 rok.                     
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.
 10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.            
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok. 
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
 17. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                       Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software