r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

20-10-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 27 października 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Gminnej bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/2020 Rady Gminy Wysokie  z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wysokie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/116/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 8 maja w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/83/12 Rady Gminy Wysokie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 14. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 15. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wysokie za rok szkolny 2020/2021.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

            Andrzej Deruś

                                                       
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r, poz. 1312) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software