r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

19-12-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy , dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wysokie.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
 14. Poświęcenie karetki pogotowia stacjonującej na terenie Gminy Wysokie z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.
 15. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.
 16. Spotkanie opłatkowe.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                     Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software