r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji - 10 czerwca 2014

09-06-2014

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji, odbędzie się 10.06.14 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Wysokiem.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

4.  Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.

5.  Przedstawienie rekomendacji oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Wysokie.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2013.

8.  Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013.

9.  Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy Wysokie za 2013 rok.

10.  Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.

11.  Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

12.  Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem, Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany W.P.F na 2014 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/103/12 Rady Gminy Wysokie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/12 Rady Gminy Wysokie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.                    

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software