r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

11-06-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/47/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie stypendiów Wójta Gminy Wysokie dla uczniów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania opinii do projektu uchwały  Rady Powiatuw Lublinie zmieniającej uchwałę nr XLVI/404/2014 Rady Powiatu w Lublinie w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie .
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wysokie za rok 2017.
 10. Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.
 11. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 12. Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wysokie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Krzysztof  Pop
 
 
 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software