r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.wysokie.pl

Urząd Gminy Wysokie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wysokie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).

W kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być przez programy czytające ekran.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gmina Wysokie, sekretariat@ugwysokie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846806201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wysokie mieści się w 2-kondygnacyjnym budynku z dwoma wejściami – głównym od strony zachodniej i drugim od strony północno-wschodniej.

Przy głównym wejściu do budynku jest podjazd ułatwiający wjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd osobom poruszającym się na wózkach, ale dalej znajdują się schody, przy których zamontowana jest jedynie poręcz dla osób mających problem z poruszaniem, natomiast brak jest podjazdu.

Wewnątrz budynku nie ma windy. Na parterze, po wejściu głównym mieści się Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Finansowo – Księgowy, Skarbnik Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na parterze znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, Referat Inwestycji, Sekretariat Urzędu Gminy, Gabinety Wójta oraz Zastępcy Wójta, sala konferencyjna, samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i rozwoju lokalnego oraz kasa.

Przed budynkiem Urzędu Gminy Wysokie znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osób dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić jakąkolwiek sprawę na pierwszym piętrze budynku proszone są o,kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel.: 846806206) lub zgłoszenie do pokoju nr 1, 2 lub 3 które znajdują się na parterze budynku, tuż przy wejściu głównym.

Aplikacje mobilne

Brak

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software