r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

I

Podstawa prawna

 • art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Wysokie z dnia 22.08.2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wysokie

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i rozwoju lokalnego

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

IV

Wymagane dokumenty

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokum stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.)
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, nr NIP

 

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych odbiera strona osobiście lub pełnomocnik ustanowiony we wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VII

Opłaty

 • Opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach) przelewem na konto Urzędu. Opłatę można uiścić w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach, Oddział Wysokie przed wydaniem zezwolenia proporcjonalnie do okresu ważności w danym roku kalendarzowym
 • Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj: Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze zm.) opłata roczna:
 • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525,00zł
 • na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa) wynosi 525,00zł
 • na sprzedaż pow. 18% zawartości alkoholu wynosi 2.100,00 zł 

 

VIII

Tryb odwołania

 • Wydanie zezwolenia lub odmowie jego wydania następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wysokiem za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie

IX

Uwagi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:

 • nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu  sprzedaży /gastronomia/
 • nie krótszy  niż 2 lata w przypadku sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży /detal/  

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software