r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja o projekcie pn. "Wysokie przedszkole".

05-01-2017

Gmina Wysokie informuje o planowanej realizacji projektu pt. Wysokie przedszkole dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 1. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 i 4 lat z terenu Gminy Wysokie.
 2.  Projekt będzie realizowany od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018 roku.
 3. Zajęcia edukacyjne realizowane będą w  godz. 730 - 1600  w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, w budynku przy ul. Kościelnej tzw. mała szkoła, w dwóch grupach przedszkolnych
 4. Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje do wychowania przedszkolnego oraz zajęć specjalistycznych (o różnym stopniu awansu zawodowego).
 5. W ramach realizowanego projektu dzieci będą mogły w czasie pracy przedszkola skorzystać z dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Będą to:
 •  zajęcia logopedyczne dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę logopedę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach logopedycznych
 • zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno emocjonalne dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach
      6. Na wszystkie zajęcia dodatkowe zostaną zakupione liczne materiały edukacyjne, mające uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną, proponowaną w ramach realizacji projektu.
      7. W ramach Projektu przewidziany jest zakup wyposażenia Przedszkola (meble, łóżeczka do leżakowania, urządzenia zabawowe), zakup (książek, pomocy dydaktycznych) i materiałów edukacyjnych (papier, flamastry, kredki, bloki, itp.).
          Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, na które się zakwalifikował,
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • udział w wycieczkach integracyjnych, wszelkiego rodzaju uroczystościach i przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie
 • nieodpłatnego całodobowego wyżywienia
 
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4 letnich w oddziale
 zawierać będzie następujące elementy:
- zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju, wychowywania i kształcenia dzieci  w różnych obszarach ich aktywności,
 
- zajęcia specjalistyczne(na poszczególne rodzaje zajęć zostaną przyjęte dzieci po dokonaniu diagnozy przedszkolnej )
- zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy o charakterze ogólnorozwojowym ( np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową) indywidualne lub w małych zespołach,
- zabawy integrujące grupę oraz  ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe,
- czytanie przez nauczyciela literatury dziecięcej, zabawy inspirowane treścią utworów literackich,
- indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące  rozwój dziecka,
- śniadanie, obiad (bezpłatne wyżywienie)
– zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, itp. (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze ),spacery i wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
- leżakowanie dzieci, odpoczynek przy bajce, muzyce relaksacyjnej
-  zabawy integracyjne, edukacyjne gry planszowe, zabawy konstrukcyjne,
- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, (warsztaty dla dzieci, kółka zainteresowań).
 
Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Zespołu Szkół w Wysokiem.
 
Do pobrania:

Wstępna deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software