r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

IX sesja Rady Gminy VII kadencji

15-09-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że IX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 18 września 2015 /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysokie .
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej Miastu Zamość na realizację zadania publicznego .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Wysokie .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Wysokie .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz nagród wypłacanych nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
 15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software