r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM

05-05-2016

Wójt Gminy Wysokie ogłasza konkurs na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2016
Wójta Gminy Wysokie
z dnia 05.05.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM
 
 
Wójt Gminy Wysokie
ogłasza konkurs na stanowisko:
 
dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
 
 
W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące
 
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184 poz. 1436 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem) do konkursu może przystąpić:
 
 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania, określone w § 1 rozporządzenia:
1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)      uzyskał:
a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem dokonkursu na stanowisko dyrektora;
5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;
6)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 168 ze zm.).
 
 1. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.,
  Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:
 
 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.
 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
1)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
2)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
3)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 3.
 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.[1]
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 7. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1388).
 8. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
 9. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;.
 11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Termin i sposób składania ofert
 
 1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 27.05.2016 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie. W przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do urzędu.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem do korespondencji, a także z odpowiednim dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.
 
 1. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wysokie.
 
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.
 

[1] Wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

 

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Wysokie z dnia 05/05/2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software