Lokalny Program Rewitalizacji
Zdjęcie Artykułu

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Gminny Plan Rewitalizacji jako podstawa rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy Wysokie."

23-02-2017

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż w dniu 22.02.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Wysokie na realizację projektu pn. „Gminny Plan Rewitalizacji jako podstawa rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy Wysokie."

 
 
Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.
 
W ramach projektu zostanie opracowany „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016 – 2022” (LPR) zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, przy zaangażowaniu zespołu ds. opracowania LPR, ekspertów zewnętrznych (podmiotu dysponującego właściwymi ekspertami) oraz z wykorzystaniem partycypacji społecznej.
 
Na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizację współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 zdefiniowano następujące zagadnienia:
 
1. Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością . Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone s ą w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą ) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową , energetyczną , celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).
 
2. Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
 
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
 
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
 
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną , braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających si ę funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jako ś ci terenów publicznych),
 
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiają ych efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
 
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
 
3. Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na pod obszary, w tym pod obszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z pod obszarów.
 
4. Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na pod obszary, w tym pod obszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych ni ż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
 
Przedstawienie ostatecznej wizji rozwoju obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, będzie możliwe po wykonaniu pogłębionych analiz, identyfikacji przedsięwzięć i przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych obejmujących wszystkie sołectwa gminy, bezpośrednio mieszkańców gminy (zwłaszcza obszarów planowanych do rewitalizacji), przedsiębiorców i organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty.
 
O postępach prac zmierzających do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016 – 2022” będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej www.wysokie.pl.  
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software