r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór deklaracji udziału w projekcie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki

29-12-2015

Wójt Gminy Wysokie informuje, że w dniach od 11.12.2015 r. do dnia 15.01.2016 r. będą prowadzone ankiety dotyczące zainteresowania udziałem w planowanym projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:
  • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych,
  • instalacji fotowoltaicznych,
  • pieców na biomasę.
 1. Warunki uczestnictwa:
  • złożenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa, Osoby, które we wcześniejszym okresie wypełniały ankietę i deklarację uczestnictwa dot. kolektorów słonecznych nie muszą wypełniać jej ponownie, proszone sa tylko o potwierdzenie czy nadal są zainteresowane montażem instalacji
  • w naborze mogą uczestniczyć:
  • - osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie do celów socjalno- bytowych mieszkańców,
  • - w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia,
  • wpłata 200 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Kwotę należy uiścić na konto Gminy Wysokie- Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Wysokiem 32 8689 0007 9706 5096 2000 0010 z dopiskiem: „opłata kosztów dokumentacji- kolektory”, „opłata kosztów dokumentacji- instalacja fotowoltaiczna” lub „opłata kosztów dokumentacji- piec” (w zależności od wybranego urządzenia). Osoby, które we wcześniejszym okresie dokonały w/w opłaty nie muszą dokonywać jej powtórnie,
  • brak zaległości wobec Gminy Wysokie z tytułu opłat za wodę, odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego,
  • wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie. Ankiety można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie.
 2. Szczegółowe informacje
 
 1) Kolektory słoneczne
Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/ dobę o temperaturze min. 50 stopni C. Nie zaleca się montowania kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2 osób. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.
 
2) Instalacja fotowoltaiczna
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Będzie możliwe „magazynowanie” okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii (w nocy). Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii.
Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na mieszkaniach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.
W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.
 
3) Montaż pieca na biomasę
Projekt ten będzie adresowany do właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, którzy używają do ogrzewania swoich budynków kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem innym niż biomasa, czyli węglem, olejem opałowym, koksem, itp.
Nowy kocioł będzie zamontowany w miejscu kotła dotychczasowego, aby możliwe było włączenie nowego kotła do instalacji istniejącej.
Wszystkie kotły będą dostosowane do spalania:
- pelletu
- drewna, brykietów drzewnych, zrębków, odpadów drzewnych, słomy.
 
Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej- muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
Jednocześnie informujemy, iż koszt montażu kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej czy też pieca na biomasę zostanie oszacowany dopiero po uzyskaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu wykonawcy.
Wypełnienie ankiety jest niezbędne do złożenia przez Gminę Wysokie wniosku o dofinansowanie, nie stanowi jednak gwarancji otrzymania dofinansowania.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Ankieta - kolektory słoneczne

Ankieta - piec na biomasęPowrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software