r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA W URZĘDZIE GMINY WYSOKIE

06-08-2015

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pokój nr 12 do dnia 19.08.2015 r., do godz. 15.30

Wysokie, 06.08.2015 r.

 

WÓJT GMINY WYSOKIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA W URZĘDZIE GMINY WYSOKIE

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

II. Stanowisko:

Sekretarz Gminy

III. Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe- preferowane kierunki: prawo, administracja, samorząd terytorialny,

b) obywatelstwo polskie,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) znajomość przepisów regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia,

g) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa komputera ( m.in. pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych,

b) prawo jazdy kategorii B,

c) bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, Kodeksu wyborczego, Kodeksu pracy, Instrukcji kancelaryjnej.

d) znajomość struktur organizacyjnych Urzędu Gminy Wysokie,

e) znajomość prawna UE, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich,

f) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

g) umiejętność zarządzania kadrami,

h) umiejętność samodzielnej pracy, operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,

i) kreatywność w działaniu i tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych,

j) umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami,

k) dyspozycyjność.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa1, 23-145 Wysokie.

2. Praca na ½ etatu.

3. Umowa na czas określony (3 lata).

4. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych( Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wysokie.

6. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

V. Zakres obowiązków:

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.

2. Wykonywanie czynności kierownika Urzędu w określonym zakresie kompetencji w przypadku nieobecności Wójta.

3. Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń oraz podziału referatów i stanowisk pracy.

4. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

5. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.

6. Prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami.

7. Prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Urzędu.

8. Opracowywanie zakresów czynności pracowników.

9. Prowadzenie służby przygotowawczej dla samodzielnych stanowisk pracy i organizacja egzaminu.

10. Przygotowywanie i nadzór nad projektami uchwał Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

11. Zapewnienie organizacyjnych warunków pracy Rady Gminy.

12. Udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji.

13. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji, wniosków radnych.

14. Koordynacja sporządzania sprawozdań i informacji.

15. Współpraca z sołectwami, współorganizowanie zebrań wiejskich.

16. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy.

17. Przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach kontroli zarządczej.

18. Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli.

19. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wysokie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje.

7.Pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pokój nr 12 do dnia 19.08.2015 r., do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”.

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie oznaczonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone adresatom.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wysokie.

4. Dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy.

 

IX. Komisja konkursowa działa w następujący sposób:

1. Na podstawie dokumentów komisja stwierdza, czy kandydat spełnia warunki oraz decyduje o dopuszczeniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

3. Po zakończeniu konkursu komisja wyłania kandydata na stanowisko.

4. Z czynności komisji sporządza się protokół.

5. Komisja przekazuje wyniki konkursu Wójtowi.

 

Informacje dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software