r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków 2/2013 poprzez LGD Kraina wokół Lublina

17-09-2013

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty
(limit dostępnych środków - 1 406 000,00 zł);

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Szlaki i obiekty turystyczne
Zakres projektów:
- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;
- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;
- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);
- wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych.
- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 370 000,00 zł

2. Sztuka kulinarna KwL
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
Zakres projektów:
- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;
- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;
- zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

4. Place zabaw
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 259 000,00 zł

5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
Zakres projektów:
- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
- kultywowanie języka regionalnego i gwary;
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
- zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 185 000,00 zł

7. Publikacje o obszarze LGD
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

8. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00

9. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków - 3 624 884,44 zł);

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania :Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Szlaki i obiekty turystyczne
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 560 000 zł

2. Renowacja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 96 000,00 zł

3. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 400 000 zł

4. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 068 884,44 zł

5. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „KwL”
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 500 000 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków - 1 517 855,62 zł);

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 100 000,00 zł

2. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków – 470 589,00 zł);

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 200 000,00 zł

2. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w tym zakresie: 270 589,00 zł

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 1 października 2013 r. do 23 października 2013 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, tel. 81 534 45 28.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”
www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).
5/ Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt
-dla działania :”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt
-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt
-dla „małych projektów”4 pkt.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software