r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków I/2016

26-10-2016

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
a. "Podejmowanie działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 1 000 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
b. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 500 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
c. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 000 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
d. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - limit 960 000 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
e. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 450 000 zł Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 7 listopada do 21 listopada 2016r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00
3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
4. Forma wsparcia:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:
• 75 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
• 50 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD nie wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi 60 %
c. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 60 %
d. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63 %
• W przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 95 %
e. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. e ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63 %
• W przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi 95 %
5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020
7. Informacja o wymaganych dokumentach
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych
3. Program funkcjonowania świetlicy powinien być dołączony do wniosków w ramach przedsięwzięcia Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.
8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono poniżej oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pll) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
c. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
d. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
e. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. e ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software