r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków o dofinansowanie do nowych pokryć dachowych

24-06-2015

Wójt Gminy Wysokie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do nowych pokryć dachowych w dniach 29.06-10.07.2015 r.

Nabór wniosków na realizację zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2015 w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu gminy, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.
Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:
 
1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami:
 
a) zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
b) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
2) nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
3)posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),
4)spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Kryteria oceny wniosków :
 
1. Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie niżej wymienionych kryteriów:
  • dochód na osobę w gospodarstwie domowym,
  •  liczba dzieci w gospodarstwie domowym,
  •  liczba osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • samotne wychowywanie dzieci.
 
2. W ramach w/w kryteriów przyznawane będą następujące ilości punktów:
1) Dochód na osobę:
a) w rodzinie:
456,00 zł - 380,01 zł: 1punkt
380,00 zł – 305,01: 2 punkty
305,00 zł i poniżej: 4 punkty
b) samotnie gospodarującą 542,00 zł i poniżej: 3 punkty;
2) Liczba dzieci w rodzinie:
a) 1 lub 2 dzieci: 0 punktów, b) 3 dzieci: 2 punkty, c) za każde kolejne dziecko powyżej trojga: 2 punkty.
3) Liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością – za każdą osobę 2 punkty.
4) Osoba samotnie wychowująca dzieci:
a) 1 dziecko: 1 punkt, b) 2 dzieci: 2 punkty, c) za każde kolejne dziecko powyżej dwojga: 2 punkty.
3. Spełnienie w/w kryteriów potwierdzone będzie przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będącego członkiem Komisji, na co Wnioskodawca wyraża zgodę składając wniosek o dofinansowanie.
 
Samorząd Województwa Lubelskiego udzieli pomocy rzeczowej w postaci:
1. Demontażu transportu i utylizacji eternitu.
2. Przekazania blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio zdemontowanego pokrycia z wyrobów zawierających azbest, powiększonej o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m2
Pozostałe koszty i obowiązki związane ze zmianą pokrycia dachowego spoczywają na Wnioskodawcy np. :
wymiana uszkodzonej więźby dachowej,
sfinansowanie przez Wnioskodawcę zakupu potrzebnych, niezbędnych materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego oraz robocizny i innych prac wykończeniowych, dekarskich.
3. Przekazania folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2         odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego;
4. Przekazania gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z gminnym koordynatorem projektu:  Robertem Wlizło tel. 84 680 62 51
Dodatkowe informacje http://www.azbest.lubelskie.pl Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software