r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

17-09-2015

Wójt Gminy Wysokie ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: 1. Koparko- ładowarka Ostrówek K 162 2. Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy SAM 3. Silnik Perkins A4 236

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wysokie ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż:
1. Koparko- ładowarka Ostrówek K 162
2. Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy SAM
3. Silnik Perkins A4 236
 
Przetarg opublikowano:
- Strona internetowa Urzędu Gminy Wysokie: www.wysokie.pl
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wysokie
- Ogłoszono w Gazecie: Dziennik Wschodni
- Zamieszczono na OLX
 
I. Nazwa i siedziba sprzedającego
Gmina Wysokie
23-145 woj. lubelskie
Siedziba Urzędu:
ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie
tel. 84 680 62 06, fax. 84 680 62 44
Osoba uprawniona do kontaktów: Marek Oszust, tel. 84 680 62 06
 
II. Przedmiot sprzedaży
1. Koparko- ładowarka Ostrówek
- Nazwa: koparko- ładowarka
- Typ: K 162
- Producent: Ostrówek
- Producent pojazdu bazy: Ursus
- Typ pojazdu bazy: C360
- Układ mechaniczny pojazdu bazy: S 4003
- Nr podwozia: 556460
- Rok produkcji: 1988
2. Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy
- Typ: SAM
- Producent: produkcja własna
- Nr odśnieżarki: nie nadano
- Rok produkcji: brak danych
- Rodzaj: wirnikowo- ślimakowy przystosowany do zestawienia z silnikiem Perkins A4 236
- Ilość ślimaków: 2
- Zastosowanie: przystosowany do montażu, jako osprzęt koparko- ładowarki Ostrówek
- Pług w pełni sprawny
3. Silnik Perkins A4 236
- Nazwa: silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym
- Typ: A4 236
- Producent: Perkins
- Nr silnika: 37112640J
- Rok produkcji: brak danych
- Pojemność silnika: 3865 cm3
-- Moc: 44,1 kW lub 48,5 kW
- Rodzaj silnika: wysokoprężny, czterosuwowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa
- Ostatnia data eksploatacji: zima 2013-2014
- Silnik osadzony na ramie przystosowanej do zestawienia z pługiem wirnikowo- ślimakowym stanowiącym osprzęt koparko- ładowarki Ostrówek
- Przy osadzaniu w ramie brak możliwości zamontowania osłony koła zamachowego
- Silnik wykorzystywany był do napędu pługu wirnikowo- ślimakowego
- Silnik w pełni sprawny
 
IIICeny wywoławcze

Lp

Nazwa środka trwałego

Cena wywoławcza  brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Koparko- ładowarka Ostrówek

 

10 500,00 zł

525 zł

50 zł

2.

Pług śnieżny ślimakowo- wirnikowy

 

2000,00 zł

100 zł

50 zł

3.

Silnik Perkins A4 236

 

2500,00 ZŁ

125 zł

50 zł

 
Dopuszcza się możliwość zakupu poszczególnych składników majątku Gminy Wysokie. W takim przypadku należy wpłacić wadium na wybrany środek trwały.
IV. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie w dniu 30.09.2015 r. w pokoju nr 15, o godz. 11.00
V. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku Gminy Wysokie
Dokumentacja sprzedawanego składnika majątku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie.
Oględzin można dokonać w dniach roboczych( od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30- 15.30 u p. Mariana Plizgi adres: Słupeczno 3, 23-145 Wysokie (po uprzednim skontaktowaniu się z osobą uprawnioną do kontaktów).
V. Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe dane w dziale III ogłoszenia.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na konto: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie: 3286 89 0007 9706 5096 2000 0010
3. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 29.09.2015 r. Decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
VI. Dodatkowe informacje
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu ogłoszona zostanie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.
 
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
REGULAMIN PRZETARGU
1. Uczestnikiem przetargu może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i osoba prawna.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Przetarg odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie i prowadzony jest przez Komisję przetargową powołaną przez Wójta Gminy Wysokie w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
4. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które wpłaciły wadium w określonym terminie i tym samym zostały dopuszczone do przetargu.
5. Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt złotych.
6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Przetarg na dany składnik majątku Gminy nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej o ustalone postąpienie.
9. Kandydatem na nabywcę zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Na okoliczność przetargu sporządza się protokół.
11. Przetarg uważa się za zakończony, jeżeli po trzykrotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej ceny, nikt nie zaoferował ceny wyższej.
12. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
13. W terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
14. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
 
   
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
UMOWA /wzór/
 
Zawarta w dniu ………… 2015 r. pomiędzy:
Gmina Wysokie
23-145 Wysokie
NIP: 713-29-91-333, REGON: 950371672
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Wysokie: P. Annę Wojtas
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy: P. Bożena Krzysztoń
zwanym dalej „Sprzedającym”
a:
………………………………………………..……………………………………………….
NIP……………………….., REGON ………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
zwanym dalej „Nabywcą”
w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu ………. 2015 r.
 
§1
Przedmiotem umowy jest:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten składnik majątku i że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Opis sprzedawanego składnika majątku ruchomego Gminy Wysokie znajduje się w Ogłoszeniu o przetargu, będącym integralną częścią niniejszej umowy.
 
§2
Strony ustalają cenę sprzedaży w wysokości: ………………………………., słownie:………………………………………………………………………………………….
na podstawie oferty złożonej przez Nabywcę.
Oferta jest integralną częścią niniejszej umowy.
Wadium w wysokości …………………. zostaje zaliczone na poczet ceny.
 §3
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem, na konto: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie, 3286 89 0007 9706 5096 2000 0010 w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Podstawą jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego przy podpisaniu umowy.
 §4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 §5
Nabywca zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego sprzedawanego składnika majątku Gminy Wysokie.
§6
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
Umowa może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu w drodze jednostronnego oświadczenia, w przypadku niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy.
 §7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 §8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 

 

Sprzedający                                                                     Kupujący

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Wysokie

                                                                                                                                                              Anna Wojtas

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software