r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Poszukujemy informatyka do pracy w Urzędzie Gminy

17-02-2015

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania dokumentów, w ramach prowadzonego naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Wysokie.

Szczegóły konkursu:
 
Jednostka ogłaszająca:
Gmina Wysokie Nowa 1 23-145 Wysokie
Data ogłoszenia:
2015-02-11
 
Termin składania dokumentów:
2015-02-23
Wymagane wykształcenie:
wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 4) nieposzlakowana opinia, 5) wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne, 6) udokumentowane doświadczenie w zakresie: praktyczna znajomość środowisk Windows - instalacja, administracja oraz raportowanie, 7) znajomość sieci (TCP/IP) - doświadczenie w zarządzaniu siecią, 8) umiejętność obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzalne, firewalle, routery), 9) umiejętność tworznia kopii bezpieczeństwa danych i archiwizacji zasobów, 10) administrowanie systemami Microsoft Windows Server oraz usługami Active Directory, wirtualizacja systemów,SQL Serwer,Linux 11) praktyczna znajomość budowy i działania komputerów PC oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kart inteligentnych itp.), 12) znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym, DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATÓW: 1) umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji technicznej 2) umiejętność analitycznego myślenia 3) zdolność do pracy pod presją czasu 4) dyspozycyjność 5) prawo jazdy kat. B
 
Zakres obowiązków:
1) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem, 2) kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, 3) pełnienie funkcji administratora systemów, 4) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji, zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów 5) administrowanie systemami teleinformatycznymi, 6) administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN), 7) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem, 8) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów, 9) instalacja nowego oprogramowania, 10) konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego, 11) przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek, 12) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, 13) planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów teleinformatycznych, 14) administrowanie pocztą elektroniczną, 15) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, 16) współudział w oracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminow wyznaczonych zadań na swoim stanowisku.
 
Wymagane dokumenty:
1). list motywacyjny, 2). curriculum vitae, 3). kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4). kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 5). oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych, 6). oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 7). oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk.
 
Warunki pracy:
umowa zlecenie na okres 02.03.2015 r. do 31.05.2015r. w wymiarze 80 godz./mies.
 
Miejsce składania dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie (pok. nr 18 II p.) Urzędu Gminy Wysokie lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wysokie, 23-145 Wysokie, ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Informatyka” do dnia 23.02.2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Uwagi:
- osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, - oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane, - otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście z Urzędu w pok. 23, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie, - informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wysokie http://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej siedziby Urzędu Gminy
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software