r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

V GMINNY KONKURS POŚWIĘCONY PATRONOWI ROKU

"Drogowskazy św. Jana Pawła II"

V GMINNY KONKURS POSWIĘCONY PATRONOWI ROKU

„DROGOWSKAZY ŚW. JANA PAWŁA II”

realizowany przez  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wysokiem 
w ramach obchodów „Roku Jana Pawła II"

          Organizatorzy:

  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem.

II.  Cele konkursu:

1.  Upowszechnianie informacji o życiu, działaniach i twórczości papieża Jana Pawła II oraz jego postawie wobec wartości.

2.  Kształtowanie   wśród   młodzieży   postaw patriotycznych, motywacji czytelniczych, wrażliwości na cierpienie i krzywdę.

3.  Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

4.  Kształcenie umiejętności spędzania wolnego czasu.

3.  Zainteresowanie postacią papieża Jana Pawła II.

4.  Pobudzenie rozwoju osobistego, integracja młodych ludzi.

 III.  Tematyka konkursu:

1.   Zycie i twórczość św. Jana Pawła II oraz jego wkład w kształtowanie polskiej literatury współczesnej oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

IV.  Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II LO oraz klas VII i VIII szkół podstawowych
z terenu gminy Wysokie.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie.
3. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłaszać się do nauczycieli języka polskiego w swoich szkołach.

V.  Przebieg konkursu:

1. Uczestnicy konkursu przygotowują wypowiedź pisemną (esej, opowiadanie, list, rozprawkę, wiersz), w której nawiążą do wybranej myśli św. Jana Pawła II. 

   W codziennym trudzie, w wysiłku, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei.

   Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ja stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

 Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok.

 dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu.

  Każde dziecko jest darem Boga. Dar to czasami trudny do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny.

 2.  Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać na adres e-mail:  gbpwysokie@interia.pl lub dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem do dnia 15 listopada 2020 r. do godz. 1500.
3 .  Prace oceni komisja powołana przez Dyrektora GBP w Wysokiem.
4.   Prace konkursowe ocenione zostaną zgodnie ze schematem oceniania ustalanego dla egzaminu ósmoklasisty.
5.  Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r. O formie w jakiej się odbędzie, uczestnicy zostaną poinformowani w zależności od sytuacji epidemiologicznej COVID-19.
6.  Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu – nagrody pocieszenia.

VI.  Postanowienia końcowe

1.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upowszechnienie wyników konkursu i wizerunku uczestników na stronach www. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem oraz szkół biorących udział w konkursie.

2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów realizacji konkursu.

3.  Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wysokiem.

4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem konkursu ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

                                                                                Załącznik nr 1

                                                                                     do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA

                 do V GMINNEGO KONKURSU POSWIĘCONEGOPATRONOWI ROKU 2020

                                     „Drogowskazy św. Jana Pawła II”

 1.        Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………………………..……..

 2.       Szkoła, klasa:  …………………………………………………………………………………………………

 3.       Tytuł pracy: …….………………………………………………………………………………….………………………….

 4.        Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:………………………………

5.   Tel. kontaktowy/adres e-mail ……………………………………………..……………………………………

                                                   OŚWIADCZENIE

 Ja rodzic/opiekun prawny uczestnika………………………………………….…..……………………,

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie  „Drogowskazy św. Jana Pawła II” organizowanego przez Zespół Szkół im St. Staszica i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wysokiem. Jednocześnie:

 -   wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych  i portalach społecznościowych organizatorów,

-   wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek, nazwa i miejscowość szkoły, do której uczęszcza) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO),

 -   wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

 Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 -    dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu i związanych z nim wydarzeń,

-    podanie danych jest dobrowolne,

 -    mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

 -    potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego „Drogowskazy św. Jana Pawła II” oraz akceptuję jego zapisy.

 czytelny podpis rodzica/opiekuna


 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl