r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

X sesja Rady Gminy VII kadencji

30-10-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że X sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 6 listopada 2015 /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

 Proponowany porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Wysokie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wysokie dodatku motywacyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów Wójta Gminy Wysokie dla uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Wysokie oraz ich   wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2016 rok .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                       Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software