r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XIII Sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

11-03-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 18 marca 2016 /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XII sesji Rady Gminy.
 4. Ślubowanie radnej Rady Gminy .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego /lub w trybie przetargowym/ na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Wysokie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wysokie na rok 2016 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wysokie w latach 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie na lata 2016-2022 .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wysokie  na lata 2016-2018 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wysokie na lata 2015-2020 „ .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2017 rok .    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Samorządowych Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem i Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                       Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software