r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XIV Sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

27-05-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XIV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 30 maja 2016 /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.             
 5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.     
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Wysokie na lata 2016-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.             
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wysokie i zagospodarowanie tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu komisji stałej Rady Gminy Wysokie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy.
 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Krzysztof  Pop

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software