r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XIX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

19-12-2016

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XIX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2016 r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie. /ogródki działkowe Nowy Dwór/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wysokie do realizacji projektu pn.”Wysokie przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.    
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok .
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy.
 20. Spotkanie opłatkowe.
                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               Krzysztof  Pop
 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2016 r, poz. 446 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software