r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

23-01-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 30 stycznia 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie .  
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu, flagi, banneru, insygniów, sztandaru i pieczęci Gminy Wysokie .
8.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego nową ustawą – Prawo oświatowe .
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXVII/154/09 Rady Gminy Wysokie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Wysokie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie na 2017 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wysokie na lata 2016- 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wysokie na rok 2017.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.    
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok .
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gmin.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2016 r, poz. 446 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software