r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

13-06-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 19 czerwca 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016. 
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016. 
 8. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wysokie za rok 2016. .
 9. Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.
 10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja Wójta Gminy z pracy ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                        Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2016 r,  poz .446 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software