r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zebranie informacyjne w sprawie scalania gruntów

09-06-2015

Dnia 2 czerwca 2015 r. w Draganach odbyło się zebranie w sprawie omówienia koncepcji scalania gruntów w miejscowości Dragany, Zabłocie i Biskupie.

W spotkaniu udział wzięli:
 1. Pan Bartosz Czech- Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie
 2. Pan Dariusz Rymarz- Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie, Filia w Bychawie
 3. Mieczysław Olejarz- Geodeta
     W zebraniu uczestniczyło około 50 rolników z miejscowości Dragany, Zabłocie i Biskupie, którzy są najbardziej zainteresowani tematyką scalania gruntów ze względu na znaczne rozdrobnienie poszczególnych działek w swoich gospodarstwach. Spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy Wysokie- Anna Wojtas, która przywitała przybyłych na zebranie gości, radnych, sołtysów i rolników. Pan Dyrektor Bartosz Czech szczegółowo zaprezentował proces scalania gruntów oraz jego efekty. Przedstawił także prezentację procesu scalania i efekty jakie zostały osiągnięte w innych miejscowościach na terenie naszego województwa.
 
     Scalanie gruntów- jest działaniem polegającym na przekształceniu na określonym obszarze układu powierzchniowego gruntów rozdrobnionych oraz nadmiernie wydłużonych w możliwie regularnie ukształtowane działki, odpowiadające wymaganiom ich racjonalnego użytkowania. Scalanie gruntów jest klasycznym rozwiązaniem prawnym zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.
     Korzyści ze scalenia gruntów:
 1. Likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów.
 2. Dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.
 3. Zapewnienie dojazdu do każdej działki.
 4. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów.
 5. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, gruntów na cele: infrastruktury technicznej, społecznej i drogowej.
 6. Pozyskanie terenów na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 7. Zniesienie służebności i współwłasności bez opłat.
 8. Likwidacja zaniedbanych wspólnot.
 9. Uporządkowanie stanów prawnych wraz z zapisami w nowych Księgach Wieczystych.
 10. Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 11. Ukształtowanie granicy polno-leśnej.
 12. Powstanie aktualnej, numerycznej mapy ewidencyjnej.
 
Jak rozpocząć proces scalania gruntów:
Postępowanie scaleniowe może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek:
 1. Większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia.
 2. Właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa.
Realizacja procesu scalania gruntów obejmuje:
Opracowanie projektu scalania gruntów:
 1. Złożenie wniosku przez właścicieli gospodarstw rolnych do starosty o wszczęcie postępowania scaleniowego.
 2. Opracowanie „Założeń do projektu scalenia gruntów wraz z oceną wpływu projektu na środowisko”.
 3. Wydanie postanowienia przez starostę o wszczęciu postępowania.
 4. Wybór rady uczestników scalenia.
 5. Określenie zasad szacunku gruntów przez uczestników scalenia w drodze uchwały.
 6. Zebranie życzeń uczestników scalenia odnośnie przyszłego projektu scalenia.
 7. Opracowanie projektu scalenia gruntów.
 8. Wyznaczenie i okazanie na gruncie projektu.
 9. Zatwierdzenie projektu scalenia w drodze decyzji starosty.
 10. Wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan posiadania.
 11. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej.
Zagospodarowanie poscaleniowe:
 1. Budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego.
 2. Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów.
 3. Działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną.
 4. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.
 
W przyszłości będą organizowane kolejne spotkania dotyczące szczegółowej tematyki scalania gruntów w kolejnych miejscowościach z terenu Gminy Wysokie.
 
  
  
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software