Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (ang. GDPR) wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób obchodzić się z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie, tel. 84 680 62 77, e-mail: gbpwysokie@interia.pl (dalej „My” lub „Biblioteka”). Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani  Ewa Fidecka

Możesz również napisać na adres mailowy: iod@data-partners.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta bibliotecznego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bibliotekę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ są nam niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece, jako administratora Twoich danych osobowych, w tym do:

udostępnienia zbiorów bibliotecznych,

odzyskania zbiorów lub ich równowartości,

w celu statystycznym,

korzystania z czytelni internetowej,

zabezpieczenia sprzętu komputerowego,

kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej.

Dodatkowo, jeśli się na to zgadzasz przetwarzamy Twoje dane osobowe i kontaktowe w celach marketingowych, promocyjnych, w celach przekazania informacji o dostępności zarezerwowanych pozycji, oraz terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz organizowane konkursy.

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przyjąć Cię do grona zarejestrowanych czytelników, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Biblioteki.

Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Biblioteki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, w których:

  1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
  3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. d) osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby.

Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie żądanie od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz kopii danych.

Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraziłeś. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy biblioteki posiadający specjale upoważnienie, informatyk, organy kontrolne, firma windykacyjna w przypadku roszczenia o zwrot zaległych, zagubionych pozycji, właściciel oprogramowania bibliotecznego MATEUSZ.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań, obowiązków i uprawnień.

Przechowujemy Twoje dane kontaktowe oraz dane osobowe przeznaczone dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji konkursów w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych (za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej) wyłącznie wtedy gdy wyrazisz zgodę na marketing i promocję.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Skip to content