r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Wydawanie dowodów osobistych

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Jeśli wybrałeś Urząd Gminy Wysokie to wniosek możesz złożyć w pokoju nr 10

PRZYGOTUJ

- wypełniony „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”,
- 1 kolorowe zdjęcie – sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie – https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

- dotychczasowy dowód osobisty lub paszport, lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli masz,
- jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś swoje dane osobowe poza granicami Polski musisz spełnić dodatkowe warunki – patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5.
- jeśli otrzymałeś polskie obywatelstwo i pierwszy raz wnioskujesz o wydanie polskiego dowodu osobistego - dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie obywatelstwa polskiego.

ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni. W przypadku braku numeru PESEL lub/i zmiany danych osobowych za granicami Polski (patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5) termin załatwienia sprawy jest uzależniony od uzyskania danych zawartych w polskim akcie stanu cywilnego i potwierdzenia obywatelstwa polskiego.

WAŻNE INFORMACJE

1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod

2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty.
Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.
3. Kiedy możesz złożyć wniosek:
a) dla siebie:
- jeśli jesteś pełnoletni,
- jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,
b) dla dziecka:
- jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym (przyjdź z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)
c) dla osoby ubezwłasnowolnionej:
- całkowicie - jeśli jesteś opiekunem prawnym (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
- częściowo - jeśli jesteś kuratorem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną).
4. Kiedy musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego:
- jeśli ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
- jeśli Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
- jeśli zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
- jeśli zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
- jeśli utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
- jeśli chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
- jeśli upłynął termin zawieszenia dowodu,
- jeśli w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
- jeśli nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego.

5. Jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś dane osobowe za granicą.
Jeżeli urodziłeś się lub/i zawarłeś związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP to musisz wpisać zagraniczny akt do rejestru stanu cywilnego – patrz procedura Urzędu Stanu Cywilnego (USC) – dotycząca wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
Jeżeli urodziłeś się w Polsce i zmieniłeś dane osobowe za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzja, wyrok) to musisz to zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego – skontaktuj się w tym zakresie z USC.
Jeśli uzyskasz polski akt stanu cywilnego to możesz go okazać w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu. Jak tego nie zrobisz, to Wydział Spraw Obywatelskich zwróci się do USC o dane zawarte w akcie.
Ponadto do nadania numeru PESEL (do uzyskania dowodu osobistego) potrzebne jest potwierdzenie, że masz obywatelstwo polskie. W tym celu tut. urząd występuje do właściwego miejscowo wojewody. Możesz też we własnym zakresie uzyskać we właściwym urzędzie wojewódzkim poświadczenie obywatelstwa polskiego (czynność płatna, na dzień aktualizacji procedury tj. 14.10.2019 r. – opłata skarbowa 58 zł) i okazać je w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
Po ustaleniu danych zawartych w akcie stanu cywilnego i potwierdzeniu obywatelstwa urząd może zrealizować Twój wniosek o wydanie dowodu osobistego.

6. Kiedy możesz złożyć wniosek poza urzędem gminy.
Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się z urzędem. Wówczas urząd przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu, chyba że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku.

7. Odbiór dowodu osobistego.

1) Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.
2) Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 13 odbiera rodzic,
3) Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat odbiera samodzielnie dziecko lub rodzic,
4) Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny, który złożył wniosek.
5) Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie osoba częściowo ubezwłasnowolniona lub kurator.
6) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w miejscu pobytu (patrz pkt 6) to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego).
7) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku (należy potwierdzić te okoliczności) to dowód osobisty może odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego).
8) Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w pkt 2,3,4,5 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
9) Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019r., poz. 653 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 ze zm.).

 

Lista załączników:

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software