Skip to content Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.biblioteka.wysokie.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do swojej strony internetowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokie, gbpwysokie@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6806277. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie

Do budynku prowadzi jedno wejście.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych
Biblioteka znajduje się na piętrze, z wejściem schodami i możliwością wjazdu platformą dla wózków..
Schody wewnątrz budynku mają oznaczenia kontrastowe: pierwszy i ostatni stopień.
Pomieszczenia biblioteczne dostępne są dla osób na wózkach.
W budynku i w pomieszczeniach bibliotecznych są oznakowania drogi ewakuacyjnej.
W budynku znajdują się dwie toalety dla niepełnosprawnych, na parterze i na piętrze.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie biblioteki nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

Filia Biblioteczna w Giełczwi, Giełczew Pierwsza142, 23-2145 Wysokie
Do budynku prowadzi jedno wejście.
Lokal znajduje się na podwyższonym parterze.
Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie schodów, brak podjazdu dla wózków.
Wewnątrz, na korytarzu są 3 stopnie schodów przed wejściem do pomieszczenia biblioteki.
Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-lin.e
Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia Biblioteczna w Maciejowie Starym, Maciejów Stary 54A, 23-145 Wysokie
Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno schodami, drugie schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych.
Wewnątrz budynku na podwyższonym parterze są 2 stopnie schodów na korytarzu przed wejściem do biblioteki.
Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.
Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content